fbpx

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Vilna.nl betreffende deelname of opdracht tot het houden van events, cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding of begeleiding/coaching, hierna te noemen training(en).
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de directeur van Vilna.nl.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Vilna.nl en de deelnemer/cliënt komt tot stand door:
a. ondertekening door de deelnemer van het daartoe bestemde inschrijf- of aanmeldingsformulier;
b. door schriftelijke bevestiging (e-mail) door Vilna.nl aan de deelnemer van diens telefonische aanmelding of opdracht,
c. door schriftelijke bevestiging (e-mail) door Vilna.nl aan de deelnemer van diens aanmelding of opdracht via e-mail of website.
2. De deelnemer verklaart door middel van ondertekening van het inschrijf- of aanmeldingsformulier en/of het aanvinken van de voorwaarden via de website akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Vilna.nl.

 indien deArtikel 3. Annulering/ opschorting/ verplaatsing trainingen en events 
1. Indien de deelnemer van het recht gebruik maakt de training  te annuleren geldt:
– Bij annulering binnen 7 dagen na inschrijving worden er geen kosten in rekening gebracht
– Bij annulering tot uiterlijk 60 dagen vóór de training is 30% van het factuurbedrag verschuldigd;
– Bij annulering tot uiterlijk 35 dagen vóór de training is 60% van het factuurbedrag verschuldigd;
– Bij annulering vanaf de 30ste dag tot 5 dagen voor de training is 80% van het factuurbedrag verschuldigd; binnen 5 dagen voor aanvang van de training is 100%van het factuurbedrag verschuldigd; Dit geldt tevens als je niet annuleert en ook niet op de training komt.
2. Vilna.nl heeft het recht om voor een deelnemer de training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren indien deze deelnemer niet geschikt is of blijkt voor deelname. In welke gevallen de deelnemer dan recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Vilna.nl betaalde bedrag.
3. Vilna.nl heeft het recht deelname van de deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4. Indien een training niet op de geplande data kan plaatsvinden, wordt de deelnemer hierover uiterlijk binnen 24-12 (vierentwintig tot twaalf) uur voor aanvang van de gekozen training geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
5. Indien een deelnemer door omstandigheden niet op de geplande data de training kan volgen, heeft hij het recht zich te laten vervangen. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
6. Indien een deelnemer zich tijdens een training terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. De deelnemer kan zelf een annuleringsverzekering afsluiten bij een zelf te kiezen verzekeringsmaatschappij.

Artikel 3a Annulering/ opschorting/ verplaatsing (one-session)-coaching
1. 
Een afspraak met de BMR®-coach dient bij verhindering door de cliënt, 24 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdig afzegging of niet-afzegging door de cliënt wordt de afspraak in rekening gebracht of het reeds betaalde bedrag niet gerestitueerd.
3. 
Bij niet betaling is de cliënt in verzuim en is de coach van Vilna.nl gerechtigd de sessie te weigeren.
4. 
Indien een coachingsessie onverhoopt aan de kan van de coach niet op de geplande datum kan plaatsvinden, wordt de cliënt hierover voor aanvang van de afspraak geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of restitutie van het betaalde bedrag.

Artikel 3b Annulering en Corona
1. Indien vanwege de landelijke wettelijk ingevoerde corona maatregelen het evenement niet door mag gaan dan zijn wij gerechtigd om het evenement te verplaatsen naar een andere datum. De inschrijving van de deelnemer blijft van kracht.
2.Kan, in geval lid 1 van toepassing is, de deelnemer niet deelnemen op de nieuwe voorgestelde datum, dan heeft de deelnemer recht op een voucher met een geldigheid van een jaar ingaande vanaf de originele boekingsdatum van het event.
3.Indien deelnemer zelf onverhoopt Corona heeft en daardoor niet kan deelnemen, dan wordt 20% van het gefactureerde bedrag in rekening gebracht voor de gemaakte onkosten.
4. Deelnemer kan te allen tijde zijn plek/ticket laten vervangen door een ander. Deelnemer dient zelf voor vervanging te zorgen. 

Artikel 4. Prijzen en betaling
1. De verschuldigde deelnamekosten dienen te zijn voldaan voor aanvang van de training/coaching, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De prijzen van trainingen en coaching zijn vermeld op de website van Vilna.nl. Deze prijzen zijn bindend. Vilna.nl heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een training/coaching de dan geldende prijs zal blijven gelden.
3. De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. De gekozen wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven. Indien niet tijdig wordt betaald en de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer. De deelnemer blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de deelnamekosten.

Artikel 5. Intellectueel eigendom 
Het auteursrecht op de door Vilna.nl uitgegeven brochures, trainings-/cursusmateriaal berust bij Vilna.nl, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directeur van Vilna.nl, zullen door de deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd dan wel openbaar gemaakt worden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Vilna.nl aanvaardt aansprakelijkheid jegens de deelnemer voor schade ontstaan als gevolg van een aan Vilna.nl toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
2. Vilna.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hetgeen de deelnemer na de training/coaching met de opgedane kennis/ervaring doet.
3. Vilna.nl is niet aansprakelijk voor de schade die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de training/coaching.

Artikel 7. Audio en/of videomateriaal 
Vilna.nl behoudt het recht om beelden (video/foto) en/of audiomateriaal, verbonden aan de training, waar mogelijk naam, afbeelding en stem van de deelnemer in voorkomt te gebruiken voor doeleinden t.b.v. Vilna.nl (zoals promotie, website enz.), tenzij in uitzonderingsgevallen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 8. Forum en toepasselijk recht 
Op iedere overeenkomst tussen Vilna.nl en een deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Vilna draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches