fbpx

Wil je alvast beginnen? Meld je hier aan voor gratis emails met leuke informatie.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Vilna.nl betreffende deelname of opdracht tot het houden van events, cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding of begeleiding/coaching.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door de directeur van Vilna.nl.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Vilna.nl en de deelnemer/cliënt komt tot stand door:
a. ondertekening door de deelnemer van het daartoe bestemde inschrijf- of aanmeldingsformulier;
b. door schriftelijke bevestiging (e-mail) door Vilna.nl aan de deelnemer van diens telefonische aanmelding of opdracht,
c. indien deelnemer zich heeft aangemeld via e-mail of website.

Artikel 3. Annulering/ opschorting/ verplaatsing trainingen/retraites/opleidingen en events (vanaf nu te noemen training) 
1. Annuleren kan altijd voor de 14 dagen wettelijke bedenktijd. Dan krijgt deelnemer het al betaalde geld terug. Na 14 dagen is de deelnemer het volledige bedrag verschuldigd evenals alle termijnen, behalve als uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De 14 dagen gaan in na aanschaf van training. Dit geldt tevens als de deelnemer niet annuleert en ook niet op de training komt.
2. Vilna.nl heeft het recht om voor een deelnemer de training te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren indien deze deelnemer niet geschikt is of blijkt voor deelname. In welke gevallen de deelnemer dan recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Vilna.nl betaalde bedrag.
3. Vilna.nl heeft het recht deelname van de deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
4. Indien een training niet op de geplande datum kan plaatsvinden, wordt de deelnemer hierover geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
5. Indien de deelnemer door omstandigheden niet op de geplande datum de training kan volgen, heeft hij het recht, afhankelijk van welke module het is in een opleidingstraject, zich te laten vervangen. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd. (voor module 2 en/of 4 kan men zich niet laten vervangen)
6. Indien de deelnemer zich tijdens een training terugtrekt, bestaat er geen recht op restitutie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
7. Indien een deelnemer door omstandigheden niet op de geplande datum van module/een lesblok van level 2 en/of 4  aanwezig kan zijn, heeft hij in overleg met Vilna.nl het recht op een ander tijdstip dit lesblok in te halen. Het reeds betaalde bedrag wordt niet gerestitueerd.
8. De deelnemer kan zelf een annuleringsverzekering afsluiten bij een zelf te kiezen verzekeringsmaatschappij.

 Artikel 3a Annulering/ opschorting/ verplaatsing (one-session)-coaching
1. 
Een afspraak met de BMR®-coach dient bij verhindering door de cliënt, 48 uur vóór de tijd van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdig afzegging of niet-afzegging door de cliënt wordt de afspraak in rekening gebracht of het reeds betaalde bedrag niet gerestitueerd.
3. 
Bij niet betaling is de cliënt in verzuim en is de coach van Vilna.nl gerechtigd de sessie te weigeren.
4. 
Indien een coachingsessie onverhoopt aan de kant van de coach niet op de geplande datum kan plaatsvinden, wordt de cliënt hierover geïnformeerd; in overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of restitutie van het betaalde bedrag. 

Artikel 3b Annulering en Corona
1. Indien vanwege de landelijke wettelijk ingevoerde corona maatregelen het evenement niet door mag gaan dan zijn wij gerechtigd om het evenement te verplaatsen naar een andere datum. De inschrijving van de deelnemer blijft van kracht.
2.Kan de deelnemer, in geval lid 1 van toepassing is, niet deelnemen op de nieuwe voorgestelde datum, dan heeft de deelnemer recht op een voucher met een geldigheid van een jaar ingaande vanaf de originele boekingsdatum van het event.
3.Indien deelnemer zelf niet kan deelnemen vanwege Corona (bij zichzelf of een mede huisbewoner en daardoor verplicht in quarantaine zit), dan blijft de inschrijving van deelnemer van kracht en wordt de deelnamedatum eenmalig 
verzet naar de eerstvolgende mogelijkheid binnen een jaar naar inschrijvingsdatum. Dit gebeurt tegen een bijbetaling van 30% van het gefactureerde bedrag voor de gemaakte onkosten.
4.
 Deelnemer kan te allen tijde zijn plek/ticket laten vervangen door een ander. Deelnemer dient zelf voor vervanging te zorgen en de betaling onderling af te handelen
5. Indien deelnemer bovengenoemde punt 4 artikel 3b niet wenst, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in artikel 3.

Artikel 4. Prijzen en betaling
1. De verschuldigde deelnamekosten dienen te zijn voldaan voor aanvang van de training/coaching, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De prijzen van trainingen en coaching zijn vermeld op de website van Vilna.nl. Deze prijzen zijn bindend. Vilna.nl heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande dat na bevestiging van een training/coaching de dan geldende prijs zal blijven gelden.
3. De kosten kunnen door de deelnemer of door zijn of haar werkgever betaald worden. De gekozen wijze van betaling dient op het formulier van inschrijving te worden aangegeven. Indien niet tijdig wordt betaald en de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn alle daaraan verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de deelnemer. De deelnemer blijft te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de deelnamekosten.

Artikel 5. Intellectueel eigendom 
Het auteursrecht op de door Vilna.nl uitgegeven brochures, trainings-/cursusmateriaal berust bij Vilna.nl, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de directeur van Vilna.nl, zullen door de deelnemer geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd dan wel openbaar gemaakt worden.

Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Vilna.nl aanvaardt aansprakelijkheid jegens de deelnemer voor schade ontstaan als gevolg van een aan Vilna.nl toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat.
2. Vilna.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hetgeen de deelnemer na de training/coaching met de opgedane kennis/ervaring doet.
3. Vilna.nl is niet aansprakelijk voor de schade die de deelnemer heeft geleden ten gevolge van het niet doorgaan van de training/coaching.

Artikel 7. Audio en/of videomateriaal 
Vilna.nl behoudt het recht om beelden (video/foto) en/of audiomateriaal, verbonden aan de training, waar mogelijk naam, afbeelding en stem van de deelnemer in voorkomt te gebruiken voor doeleinden t.b.v. Vilna.nl (zoals promotie, website enz.).

Artikel 8. Forum en toepasselijk recht 
Op iedere overeenkomst tussen Vilna.nl en een deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Vilna draait op SYS PlatformSYS Platform - Websites voor coaches