Klachtenprocedure

Binnen Vilna.nl gaan we zo integer mogelijk om met informatie en doen we er binnen ons vermogen alles aan om jouw traject zo goed mogelijk te laten zijn. Mocht het zo zijn dat je ergens niet tevreden over bent aangaande de organisatie of de inhoud van de opleiding of training bij Vilna.nl of de wijze waarop deze wordt gegeven, dan dien je dit eerst met de trainer/medewerker op te lossen. Lukt dat niet, dan kun je per mail een klacht indienen bij de klachtencommissie van Vilna.nl. Hieronder is de procedure die dan gevolgd kan worden.

Artikel 1: Definities

  1. Klager: een deelnemer aan een opleiding of training of een ouder of (andere) wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige deelnemer;
  2. Klacht: klacht over de organisatie of inhoud van de opleiding of training bij Vilna.nl of de wijze waarop deze wordt gegeven.

Heeft een deelnemer een klacht dan zal hij/zij deze eerst met de trainers/medewerkers dienen op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtencommissie.

De deelnemer stuurt de klacht per mail naar de klachtencommissie van Vilna.nl

De klachtencommissie bestaat uit: Ethelka Arkenbout

De klacht omvat tenminste:

  • De naam en het adres van de indiener
  • De datum van indiening
  • Een korte omschrijving van de klacht
  • En de gronden van de klacht

Artikel 2: Indienen van een klacht

De deelnemer stuurt zijn klacht per mail naar ethelka1976@hotmail.com

Artikel 3: Behandeling van de klacht

Ethelka en/of Reena stellen alles in het werk de klacht op te lossen naar ieders tevredenheid en redelijkheid.

Onafhankelijke Derde

Indien partijen er niet samen uitkomen dan wordt de klacht in behandeling genomen door een onafhankelijke derde partij, de Geschillencommissie, hun uitspraak is bindend. Alles over de procedure van de geschillencommissie particuliere onderwijsinstellingen lees je op de website van de https://www.degeschillencommissie.nl

Termijn voor indienen klachten

De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan.

Vertrouwelijkheid klachten

Vilna.nl garandeert de deelnemer dat elke klacht zorgvuldig en met inachtneming van de privacy van de deelnemer zal worden behandeld.

Termijnen uitspraak klachten

De klachtencommissie van Vilna.nl beslist zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van de klacht. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Mocht er langere tijd nodig zijn dan krijgt u binnen deze 4 werkweken een nieuwe termijn te horen.

Registratie van klachten

Alle schriftelijke klachten zullen gedurende een periode van zes maanden worden bewaard.

Beroepschrift

Indien je het oneens bent het de afhandeling van de klacht dan kun je gebruik maken van de (externe) geschillencommissie voor particuliere onderwijsonderstellingen. Alles over de procedure lees je op de website van de https://www.degeschillencommissie.nl

Het beroepschrift houdt in:

  • naam en adres van de indiener
  • datum van indiening
  • omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend.
  • de gronden van het beroep

Termijn voor indienen beroepschrift

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing van de klachtencommissie is bekend gemaakt.